Itineraris d’inserció

El procés d’inserció sociolaboral és un itinerari amb diferents fases de realització, segons les característiques o necessitats de les persones que el recorren.
Al llarg d’aquest itinerari s’obté orientació laboral, aprenentatge en habilitats laborals, formació bàsica, ocupacional, etc... de manera que les persones milloren l’autoestima, desenvolupen competències personals i professionals, etc. Aquest itinerari es duu a terme a través d’una adequada informació, orientació i acompanyament durant tot el procés, oferint els instruments necessaris per a facilitar el recorregut que ha de fer cada persona.

La inserció sociolaboral va dirigida a persones en situació d’exclusió social, o en greu risc de poder arribar a aquesta situació, que estigui en atur i que tinguin especials dificultats per integrar-se en el mercat de treball ordinari.
Les necessitats detectades són:
- Persones perceptores d’una Renda Mínima d’Inserció
- Immigrants
- Desocupat/des majors de 45 anys
- Dones amb escassa formació, sense treball ni recursos econòmics i amb responsabilitats familiars
- Desocupats/des de llarga durada
- Joves menors de 25 anys amb escassa formació, sense treball, ni recursos econòmics
- Experiència laboral en feines de baixa qualificació
- Protecció social escassa
- Dependència i toxicomanies
- Persones que pateixen alguna discapacitat lleu
- Persones que pateixen tensions o conflictes familiars


Informació relacionada