Residus perillosos

Caritas Diocesana de Menorca és gestor autoritzat pel Govern de la Illes Balears per a la recollida, transport i emmagatzematge de residus perillosos (RTP/G.067.01/CAIB). Principalment gestiona fluorescents, tintes i tòners, i residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE).
En altres dels seus serveis, com per exemple la gestió de deixalleries i els tallers de recuperació, també s'està en contacte amb residus perillosos com bateries, olis minerals, piles, pintures, disolvents, etc.
Tots aquests residus finalment s'envien a un gestor final autoritzat, per garantir que el seu tractament compleix amb la legislació ambiental vigent.


Informació relacionada