PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA DE 2022 DE LA XARXA D’ECONOMIA ALTERNATIVA I SOLIDÀR

PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA DE 2022 DE LA XARXA D’ECONOMIA ALTERNATIVA I SOLIDÀRIA

La Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària de les Illes Balears (REAS Balears) és una associació formada actualment per 15 organitzacions d’economia solidària[1], integrada a nivell estatal a REAS Red de Redes de Economía Solidaria.

La memòria de 2022 de REAS Balears fa una presentació de l’entitat i de la seva gestió, recull les dades de personal contractat i de facturació de les seves entitats associades i descriu les activitats desenvolupades per aconseguir els seus objectius de promoció de l’economia solidària.

La presidenta de REAS Balears, Maria Jaume, ha destacat de l’activitat de 2022:

 • La defensa del paper de les empreses d’inserció, fent incidència davant de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball per millorar les convocatòries de subvencions, fent difusió de l’activitat de les empreses d’inserció, treballant en la coordinació i elaboració de criteris comuns i creant l’Associació Illes Balears Empreses d’Inserció (AIBEI).
 • L’activitat del grup de treball d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús d’elaboració de propostes, reunions institucionals i activitats de difusió.
 • La col·laboració amb l’aula d’emprenedoria del Centre Integrat de Formació Professional Son Llebre en tasques de formació i assessorament.
 • Les actuacions de Mercat Social a través del projecte ESS Local, de promoció de l’economia social i solidària local, de l’organització del Fòrum de les economies transformadores i de la participació al Fòrum de la Societat Civil.
 • Les accions de seguiment, sensibilització, formació i assessorament sobre compra pública responsable, amb la presentació del informe de seguiment dels contractes reservats del Govern de les Illes Balears.

Des de l’àmbit institucional volem destacar la interlocució amb la Direcció General de Promoció Econòmica i Economia Social de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball del Govern; i des de Mercat Social, amb el Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca. Especialment, volem posar en valor l’increment del pressupost del Consell de Mallorca per al projecte ESS Local sorgit del Pacte per al foment de l’economia social i solidària i el desenvolupament local a Mallorca.

En 2022 les entitats sòcies han implicat en conjunt un col·lectiu de més de 1.900 persones entre treballadores i voluntàries; d’aquestes ha hagut 510 persones contractades, i el moviment econòmic conjunt ha estat de 18.555.672 €.

Així mateix, REAS Balears està integrada a REAS Red de Redes de Economía Solidaria, xarxa de xarxes sectorials i territorials formada per 985 organitzacions amb presència a 15 comunitats autònomes. En conjunt, més de 50.000 persones estan vinculades a organitzacions de REAS Red de Redes, 26.709 com a contractades, amb uns ingressos anuals superiors als 1.100 milions d’euros.

A la memòria de REAS Balears es pot trobar una presentació de l’entitat i de la seva gestió, i una descripció de les actuacions dutes a terme en 2022, estructurades a partir dels sis objectius treballats:

1. Treball en xarxa

2. Reivindicació de les empreses d’inserció

3. Enfortiment de l’economia solidària a través del foment de la participació i la formació

4. Impuls del mercat social, conjuntament amb altres organitzacions, com a eina per al foment de l’economia social

5. Promoció de la compra pública responsable entre les administracions públiques

6. Impuls de les polítiques públiques de foment de l’economia social

En paraules de la presidenta de REAS Balears, “un any més, hem posat en nostre granet d’arena per contribuir a avançar cap a un model econòmic que situï en el centre la sostenibilitat de la vida, les cures i el be comú, contribuint a la transició ecosocial que necessitam”.

Descàrrega memòria REAS Balears 2022: https://mercatsocial.org/wp-content/uploads/2023/02/memoria_reas_22_web.pdf

ANNEX: SEGUIMENT DE LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOCIAL

REAS Balears fa seguiment de la contractació pública social i proposa millores per afavorir l’activitat econòmica de les empreses d’inserció a les quals representa. En concret, identifica i analitza contractes reservats d’institucions de les Illes Balears per a programes d’ocupació protegida (empreses d’inserció i/o centres especials d’ocupació d’iniciativa social), regulats a la disposició addicional quarta de la llei 9/2017, de contractes del sector públic.

En 2022 REAS Balears va presentar un informe de seguiment dels contractes reservats del Govern de les Illes Balears entre juliol de 2017 i març de 2022.

En 2023, s’ha presentat un segon informe, sobre contractes reservats de les institucions de les Illes Balears (Govern, consells i ajuntaments) en 2022.

Les conclusions i propostes més significatives són:

Conclusions:

 • La contractació pública social a les Illes Balears presenta encara un gran potencial de creixement, i la seva evolució no segueix el ritme desitjat. Es necessita un nou impuls per aprofitar el marc normatiu favorable.
 • Existeix una concentració de contractes reservats adjudicats en pocs serveis: jardineria, hostaleria i càtering, porteria i control d’accessos i recollida i reciclatge de residus.
 • Quant a les entitats adjudicatàries, en els dos darrers anys no ha hagut cap contracte reservat adjudicat a empreses d’inserció per part del Govern ni dels consells insulars. Només alguns ajuntaments han adjudicat contractes reservats a empreses d’inserció.
 • Encara hi ha barreres per a la generalització de l’adjudicació dels contractes sobre la base de la millor relació qualitat-preu, com és preceptiu, i es liciten contractes amb pressupostos base de licitació que no permeten cobrir costos.

Propostes:

 • Generalitzar la planificació de la contractació pública social amb consultes preliminars de mercat a empreses d’inserció per a la determinació i ampliació dels objectes contractuals susceptibles de reserva.
 • Generalitzar la reserva diferenciada de contractes i lots reservats per a empreses d’inserció i centres especials d’ocupació d’iniciativa social.
 • Els pressupostos base de licitació han d’incloure els costs reals dels serveis, i s’ha de millorar el disseny dels criteris d’adjudicació per afavorir una millor relació qualitat-preu.
 • Millorar la formació del personal que intervé en processos de contractació i el seguiment de l’impacte de la contractació pública social, reactivant les comissions de seguiment ja creades.

Estudi de casos

El seguiment l’activitat contractual que realitza REAS Balears inclou l’estudi de casos de males pràctiques a evitar:

Mala pràctica a evitarContracte
Contractes reservat oberts a centres especials d’ocupació lucratius, que no són d’iniciativa socialServei de suport al desbrossament i neteges especials en el terme municipal de Palma (Emaya), amb presentació d’ofertes fins al 15/6/2023 oberta a centres especials d’ocupació lucratius
Contractes no qualificats com a reservats malgrat l’obligació legal de reserva1Servei de gestió de deixalleries del municipi de Felanitx, pendent de nova licitació per incompliment de l’obligació legal de reserva de la recollida de voluminosos
Contractes divisibles en lots que surten sense lotsServei de gestió de deixalleries del municipi de Felanitx, pendent de nova licitació amb obligació de dividir el servei en lots o justificar de forma adequada la no divisió en lots
Servei de manteniment de les zones enjardinades i àrea rural de la Universitat de les Illes Balears, en fase de presentació d’ofertes fins 3/7/2023
Contractes reservats deserts per insuficiència del pressupost base de licitació per cobrir els costos laborals derivats del nou conveni de neteja viària de les Illes BalearsServei de recollida i transport de residus sòlids urbans, gestió de deixalleries i neteja viària del municipi de Felanitx: lot 2 reservat per a la gestió de les deixalleries declarat desert (14/11/2022)
Servei de recollida porta a porta de residus domèstics, servei de vigilància i control de les àrees d’aportació vigilada, centre de reciclatge, recollida de residus voluminosos i transport de caixes (Sa Pobla): lot 2 reservat per al servei de recollida de voluminosos declarat desert (4/1/2023)
Contracte reservat adjudicat al preu hora del personal més baixContracte reservat d’auxiliar de serveis a l’Hospital de Manacor, Servei de Salut de les Illes Balears, adjudicat el 30/3/2022 al preu hora del personal més baix

[1] Arrel d’un recurs presentat per Deixalles Serveis Ambientals, la resolució 602/2023, de 18 de maig de 2023, del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, obliga a licitar el servei de recollida de voluminosos com a contracte reservat, d’acord amb la Disposició addicional 19ª de la llei 7/2022, de residus i sòls contaminats per a una economia circular.