Presentació de la memòria de 2022 de les empreses d’inserció de les Illes Balears

A les Illes Balears existeixen actualment 5 empreses d’inserció i d’economia solidària actives associades a la Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària de les Illes Balears (REAS Balears):

 • Benfet Serveis i Manteniment, promoguda per Projecte Home Balears
 • Deixalles Inserció i Triatge, promoguda per Fundació Deixalles
 • Deixalles Serveis Ambientals, promoguda per Fundació Deixalles
 • Eines x Inserció, promoguda per Càritas Mallorca
 • Mestral Inserció i Medi Ambient, promoguda per Càritas Menorca

Les empreses d’inserció, regulades per la llei estatal 44/2007, tenen per objecte la integració i la formació sociolaboral de persones en situació o risc d’exclusió social com a trànsit a l’ocupació ordinària, a través de la realització amb l’acompanyament necessari d’activitats econòmiques de producció de bens i serveis.

Les activitats econòmiques que desenvolupen les empreses d’inserció a Mallorca, Menorca i Eivissa són:

Benfet Serveis i Manteniment (Mallorca):

 • Jardineria, neteja i gestió de mercadets

Deixalles Inserció i Triatge (Mallorca):

 • Gestió de personal per al tractament de residus, especialment residus d’envasos, enderrocs i voluminosos

Deixalles Serveis Ambientals (Mallorca i Eivissa):

 • Recollida i tractament de mobles, electrodomèstics i roba, i gestió de Deixalleries
 • Fabricació d’articles d’upcycling i confecció de peces de vestir i complements
 • Neteja, conservació i manteniment
 • Serveis de personal

Eines x Inserció (Mallorca):

 • Recollida, tractament i comercialització de roba recuperada

Mestral Inserció i Medi Ambient (Menorca):

 • Recollida i comercialització de mobles, electrodomèstics i roba
 • Fabricació i reparació de mobles i bicicletes
 • Viver ecològic, productes de comerç just i escola de restauració

Les dades més representatives de l’activitat de les empreses d’inserció de les Illes Balears en 2022 han estat:

DADES ECONÒMIQUES

Ingressos:

 • Ingressos conjunts de 4.475.589 €, amb un increment del 40% en relació a 2021, dels quals el 87% corresponen a facturació per serveis i el 13% a subvencions.

Retorn econòmic a les administracions:

Les empreses d’inserció permeten que persones passives perceptores de prestacions passin a ser cotitzants actives, generant un retorn econòmic en forma d’impostos i cotitzacions (Seguretat Social, IRPF, IVA i altres impostos) i d’estalvis en prestacions.

 • Retorn econòmic conjunt a les administracions de 1.387.881 €, amb un increment del 66% en relació a 2021, la qual cosa suposa un 279% de les subvencions públiques rebudes.
 • El retorn social anual mitjà per persona treballadora d’inserció a jornada completa és de 11.092 €, del qual el 45% corresponen a les cotitzacions de l’empresa a la Seguretat Social i el 36% a l’IVA.

DADES SOCIALS

 • 201 persones contractades (a jornada completa/any), entre les quals 125 persones amb contracte d’inserció, amb un increment del 33% en relació a 2021.
 • 21 persones que han finalitzat el contracte o l’itinerari d’inserció s’han inserit en el mercat laboral ordinari (el 60%).

Aquestes dades posen de manifest que amb la seva activitat econòmica les empreses d’inserció són una eina útil en favor de la inserció laboral de persones en situació de dificultat, donant resposta a un doble compromís: el compromís social amb les persones en situació de vulnerabilitat i el compromís professional amb els clients dels seus productes i serveis.

Documentació adjunta:

Memòria empreses d’inserció Illes Balears 2022:

https://mercatsocial.org/descarregues/211/memories/232263/memoria-2022-empreses-insercio-ib

Cartes de serveis de les cinc empreses d’inserció:

https://mercatsocial.org/descarregues/205/catalegs/232264/cartes-serveis-empreses-insercio-ib


(VERSIÓN EN CASTELLANO)

En Illes Balears existen actualmente 5 empresas de inserción y de economía solidaria activas asociadas a la Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària de les Illes Balears (REAS Balears):

 • Benfet Serveis i Manteniment, promovida por Proyecto Hombre Balears
 • Deixalles Inserció i Triatge, promovida por Fundación Deixalles
 • Deixalles Serveis Ambientals, promovida por Fundación Deixalles
 • Eines x Inserció, promovida por Cáritas Mallorca
 • Mestral Inserció i Medi Ambient, promovida por Cáritas Menorca

Las empresas de inserción, reguladas por la ley estatal 44/2007, tienen por objeto la integración y la formación sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social como tránsito al empleo ordinario, a través de la realización con el acompañamiento necesario de actividades económicas de producción de bienes y servicios.

Las actividades económicas que desarrollan las empresas de inserción en Mallorca, Menorca y Eivissa son:

Benfet Serveis i Manteniment (Mallorca):

 • Jardinería, limpieza y gestión de mercadillos

Deixalles Inserció i Triatge (Mallorca):

 • Gestión de personal para el tratamiento de residuos, especialmente residuos de envases, escombros y voluminosos

Deixalles Serveis Ambientals (Mallorca y Eivissa):

 • Recogida y tratamiento de muebles, electrodomésticos y ropa, y gestión de puntos limpios
 • Fabricación de artículos de upcycling y confección de piezas de vestir y complementos
 • Limpieza, conservación y mantenimiento
 • Servicios de personal

Eines x Inserció (Mallorca):

 • Recogida, tratamiento y comercialización de ropa recuperada

Mestral Inserció i Medi Ambient (Menorca):

 • Recogida y comercialización de muebles, electrodomésticos y ropa
 • Fabricación y reparación de muebles y bicicletas
 • Vivero ecológico, productos de comercio justo y escuela de restauración

Los datos más representativos de la actividad de las empresas de inserción de Illes Balears en 2022 han sido:

DATOS ECONÓMICOS

Ingresos:

 • Ingresos conjuntos de 4.475.589 €, con un incremento del 40% en relación a 2021, de los que el 87% corresponden a facturación por servicios y el 13% a subvenciones.

Retorno económico a las administraciones:

Las empresas de inserción permiten que personas pasivas perceptoras de prestaciones pasen a ser cotizantes activas, generando un retorno económico en forma de impuestos y cotizaciones (Seguridad Social, IRPF, IVA y otros impuestos) y de ahorro en prestaciones.

 • Retorno económico conjunto a las administraciones de 1.387.881 €, con un incremento del 66% en relación a 2021, lo que supone un 279% de las subvenciones públicas recibidas.
 • El retorno social anual medio por persona trabajadora de inserción a jornada completa es de 11.092 €, del que el 45% corresponde a las cotizaciones de la empresa a la Seguridad Social y el 36% al IVA.

DATOS SOCIALES

 • 201 personas contratadas (a jornada completa/año), entre las que 125 personas con contrato de inserción, con un incremento del 33% en relación a 2021.
 • 21 personas que han finalizado el contrato o el itinerario de inserción se han inserido en el mercado laboral ordinario (el 60%).

Estos datos ponen de manifiesto que con su actividad económica las empresas de inserción son una herramienta útil en favor de la inserción laboral de personas en situación de dificultad, dando respuesta a un doble compromiso: el compromiso social con las personas en situación de vulnerabilidad y el compromiso profesional con los clientes de sus productos y servicios.

Documentación adjunta (en catalán):

Memoria empresas de inserción Illes Balears 2022:

https://mercatsocial.org/descarregues/211/memories/232263/memoria-2022-empreses-insercio-ib

Cartas de servicios de las cinco empresas de inserción:

https://mercatsocial.org/descarregues/205/catalegs/232264/cartes-serveis-empreses-insercio-ib